Vybrať jazyk

Podmienky používania

Podmienky používania

Zvažujúc veľký rozsah možností a riskov, ktoré existujú na Internete, Vás žiadame, aby ste prihliadali na nasledujúce Podmienky používania našej webstránky, ktoré sme zostavili pre Vašu i našu bezpečnosť. Ďakujeme za pochopenie.

OSOBNÉ ÚDAJE

Nazrite do našej Politiky ochrany súkromia.

AKTUALIZÁCIA PODMIENOK POUŽÍVANIA

Kvôli neustálym technickým a právnym inováciám musíme z času na čas meniť a/alebo aktualizovať existujúce Podmienky používania. Skontrolujte prosím, vždy kým opätovne použijete našu webstránku, kedy bola zaznamenaná posledná verzia Podmienok používania. Najnovšia aktualizácia bola vykonaná v septembri 2012.

AUTORSKÉ PRÁVO, OBCHODNÁ ZNAČKA A INÉ PRÁVA SPOJENÉ S DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM

Celý obsah našej webstránky vrátane ale nie obmedzujúc sa na texty, obrázky, grafické znázornenia, audio alebo video súbory je naším majetkom, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (Prosím v tejto súvislosti si pozrite vyhlásenie týkajúce sa hyperlinkov pod č. 3.). Tento obsah chránený zákonom Národnej rady SR č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, môže byť použitý len s našim predchádzajúcim písomným súhlasom pre súkromné nie však verejné alebo komerčné použitie (downloady, reprodukcie, atď.). Reprodukcie, zmeny, preklady, opätovné použitie, privlastnenie, využívanie alebo spracovanie textu môžu byť vykonané iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Beiersdorf Slovakia, s.r.o. Neautorizované použitie alebo iné zneužitie niektorej z registrovaných obchodných značiek Beiersdorf AG nie je povolené. Prosím, berte na vedomie, že akékoľvek porušenie nášho autorského práva alebo iného ochranného práva môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu začatému proti Vám.

.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Táto webstránka je určená pre občanov krajiny zvolenej na www.labello.com iba v súlade s príslušnou právnou úpravou danej krajiny. Materiály uvedené na tejto webstránke, vrátane produktov, služieb a informácií, nemusia byť dostupné v žiadnej inej lokácii okrem tejto jurisdikcie. V tomto rozsahu sú všetky dostupné ponuky, produkty, alebo služby komunikované cez túto webstránku, ktoré nie sú v súlade s príslušnou právnou úpravou danej krajiny, nedostupné. Prosím, navštívte www.labello.com a zvoľte svoj región pre nasmerovanie na správnu webstránku. Vyvinuli sme najvyššiu snahu, aby táto webstránka obsahovala vhodné a platné informácie, avšak nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť a/alebo kvalitu informácií. Táto webstránka obsahuje hyperlinky na webstránky iných dodávateľov. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webstránok tretích strán. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za prípadné právne zásahy do webstránok tretích strán. V prípade ak sa Beiersdorf Slovakia, s.r.o. dozvie o akomkoľvek s právnou úpravou nesúladnom linku alebo obsahu, bezodkladne predmetný link alebo obsah odstráni. Táto stránka je navrhnutá tak, že poskytuje všeobecné informácie a v žiadnom prípade nenahrádza odporúčania lekára alebo odborné rady. Pre odbornú pomoc, prosím, kontaktujte lekára alebo špecialistu podľa vášho výberu. Beiersdorf Slovakia, s.r.o.  nenesie žiadnu zodpovednosť za činy vykonané na základe informácií obsiahnutých na tejto webstránke. Použitie tejto webstránky alebo sťahovanie dát je na vlastný risk užívateľa. Beiersdorf AG nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, špeciálne údajoch v súboroch, hardvéru a/alebo softvéru užívateľa, vyplývajúce z takého konania. Zodpovednosť za úmyselné konanie alebo hrubé zanedbanie povinnosti zostáva nedotknutá.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade neúčinnosti, neplatnosti alebo nesúladu akéhokoľvek ustanovenia Podmienok používania s príslušnou právnou úpravou v určitej jurisdikcii zostávajú zvyšné ustanovenia Podmienok používania zachované.

Ak chcete nahlásiť právne porušenie týkajúce sa tejto webstránky, neváhajte a kontaktujte nás.

Beiersdorf AG
Unnastrasse. 48
20253 Hamburg
Nemecko
Telefón: +49 40 4909-0

Sleduj nas

Facebook Instagram YouTube